Search


Om man som kund vill nå ett stort och brett urval av lämpliga kandidater, innefattande de personer som vid denna tidpunkt ej själva söker arbete, så är Search en lämplig arbetsmetod. Detta arbetssätt säkerställer i samarbete med Connect Search att man som kund får träffa minst tre kandidater med rätt överenskommen profil.


Process


Analysfas
För att kunna söka rätt personer till den aktuella tjänsten vill vi sätta oss in i er som kund. Detta innebär att vi vill diskutera er kultur, sättet att arbeta, konkurrenssituationen, ekonomi etc. Tillsammans med er enas vi också om vilka arbetsuppgifter som skall utföras och vilka krav som ställs på den person som skall få tjänsten.

Vi diskuterar även med er som kund om ni har speciella önskemål kring vårt samarbete. Därefter sammanställs en företagsbeskrivning, en arbetsbeskrivning samt en kravprofil. Med detta arbete har vi en gemensam utgångspunkt för vårt samarbete.

Sökfas
Vi fastställer inom vilka sökområden vi främst skall söka. Vi arbetar förutsättningslöst och brett med vår research genom att söka i vår stora kandidat databas, vi söker i andra tillgängliga databaser och framförallt kontaktar vi vårt stora kontaktnät beroende på bransch, region och land.

Som en del av vår metodik kontaktar vi per telefon ett stort antal personer för att säkerställa ett tillräckligt brett och djupt urval. Vi håller inledningsvis vår uppdragsgivare anonym tills dess att vi fastställt kandidaternas intresse samt om de har rätt kompetens, erfarenhet och personlig inställning.

Bedömningsfas
Efter att vi har funnit rätt antal kandidater träffar vi dessa och fördjupar bedömningen av dessa personer.

Vi genomför minst en djupare intervju och vi genomför flera kvalificerade referenstagningar. Vi låter även de mest lovande kandidaterna genomföra tester för att med dess hjälp bredda vår diskussion och bedömning.

Presentationsfas
Ni får träffa de 3-5 bästa personerna vi sett, allt utifrån den kravprofil vi enats om. Vi sammanställer sedan informationen kring de olika kandidaterna kompletterat med personernas egna CV'n. Vi vill på detta sätt låta er få möjlighet att också bedöma kandidaternas sätt att uttrycka sig i skrift.

Vår sammanställda text om kandidaterna är objektivt skriven. Vi kommer, efter ert möte med kandidaterna, att vara öppna om vår åsikt om personerna ni träffat. Dock vill vi att ni som kund först skall skapa er en egen uppfattning.

Beslutsfas
Efter att ni som kund träffat kandidaterna har vi en öppen diskussion om kandidaternas olika starka respektive svagare sidor relativt den roll det gäller.

Vi återkopplar från våra egna intervjuer, tester samt genomförda referenstagningar. Allt detta sker i en dialog kring företagets situation och framtid samt ansvarig chefs egen profil och kompetens. Allt för att ni som kund skall kunna ta ett så bra beslut som möjligt.

Avslutningsfas
Vi återkopplar resultatet till de medverkande som inte fick den aktuella rollen. Vi träffar även slut kandidaterna och ger en djupare återkoppling kring de möten vi genomfört och resultatet på genomförda tester.

Uppföljning
Vi följer under ett års tid upp rekryteringsarbetet med er som kund samt med den person som fick arbetet. Vi vill på så vis kunna säkerställa ett bra resultat och kunna hjälpa till om det av någon anledning skulle behövas. Vi lämnar ett års garanti på rekryteringsarbetet om skälet till kundens eventuella missnöje ej beror på företaget själv eller på annan för oss okänd information.

Upp

 

 


Copyright © 2023 Connect Search Sweden AB