Policy & Etiska regler


På Connect Search arbetar vi med högt ställda krav på moral och etik. Nedanstående punkter skall på ett lättfattligt sätt säkerställa en mycket hög etisk nivå i vårt dagliga arbete med uppdragsgivare och kandidater. Vi tillämpar givetvis även till fullo de regler som vår branschförening ESK fastställt.
 1. Konsulten förbinder sig att agera konfidentiellt beträffande förhållanden som kommer till dennes kännedom i samband med uppdraget. Detsamma gäller också övriga anställda eller andra som arbetar i partnerskap med den aktuella konsulten.
 2. De handlingar och dokument som används i våra uppdrag skall förvaras på ett betryggande sätt.
 3. Ansvarig konsult svarar för att genomföra uppdraget på ett kvalificerat sätt och medverka tills dess att uppdraget är slutfört.
 4. Varje människa har rätt till respekt för sin integritet och skydd för densamma. I sin yrkesutövning skall våra konsulter värna om denna integritet.
 5. Konsulten skall på förhand skriftligt till uppdragsgivaren ange såväl arbetsmetoder och ekonomiska villkor för samarbetet.
 6. Uppdrag genomförs endast med arbetsgivare/organisation som motpart och konsulten tar ej emot någon form av ersättning från potentiella kandidater.
 7. Konsulten skall tillsammans med uppdragsgivaren förbereda sig genom att sätta sig in i dennes situation avseende ekonomi, organisation, verksamhetens inriktning etc. Ett noggrant arbete skall också genomföras kring den aktuella rollen och resultera i en arbetsbeskrivning samt en kravprofil.
 8. Kandidaterna som presenteras för uppdragsgivaren skall i förväg ha genomgått personliga intervjuer och informerats om bolaget och rollen. Kandidaterna skall även ha utvärderats gentemot rollen och de fastställda kraven.
 9. Konsulten skall till de potentiella kandidaterna ge en objektiv, saklig och balanserad bild av den rådande situationen på det aktuella företaget samt om den roll som uppdraget avser.
 10. Konsulten skall löpande hålla såväl kandidater som uppdragsgivare informerade om statusen i uppdraget.
 11. Efter avslutat uppdrag skall konsulten följa upp uppdraget med såväl den nytillträdde kandidaten samt uppdragsgivaren och på så vis säkerställa att allt fungerar på ett tillfredställande vis.
 12. Konsulten skall inte medverka i någon form av sökning av kandidater hos nuvarande eller tidigare uppdragsgivare. Denna regel skall om inte annat sägs gälla upp till ett år efter det att det sista uppdraget slutfördes.
 13. De kandidater som medverkat i processen men ej presenterats skall förbli anonyma gentemot uppdragsgivaren.

 

 


Copyright © 2023 Connect Search Sweden AB